◆  When will my love partner show up?        ◆  When will I get married?        ◆  Which years of exceptional good luck in wealth will I have in my life?        ◆  What kind of rich will I be?        ◆  What is the age difference of my wife?        
 
108 stars

The visible stars in the life plate totally are one hundred of eight stars. They are divided into five grades and described as follows:

 

I. Stars in 1st grade: There are thirty two stars in 1st grade

Fourteen “master stars”

1.Zi Wei galaxies: Zi Wei, Tian Ji, Sun, Wu Qu, Tian Tong, Lian Chen (six stars)
2.Tian Fu galaxies: Tain Fu, Tai Yin, Tan Lang, Ju Men, Tian Xiang, Tian Liang, Qi Sha, Po Jun (eight stars)

Eighteen “auxiliary stars”:

1.Four Hua galaxies: Hua Lu, Hua Quan, Hua Ke, Hua Ji (four stars)

2.Six good galaxies: Wen Chang, Wen Qu, Zuo Fu, You Bi, Tian Kui, Tian Yue (six stars)

3.Six Sha galaxies: Qing Yang, Tuo Luo, Mars, Ling star, Di Kong, Di Jie (six stars)

4.Lu Magalaxies: Lu Cun, Tian Ma (two stars)

 

II. Stars in 2nd grade: There are thirty two stars in 2nd grade

Tian Guan, Tian Fu, Tian Chu, Tian Xing, Tian Yao, Jie Shen, Tian Wu, Tian Yue, Yin Sha, Tai Fu, Feng Gao, Tian Kong, Tian Ku, Tian Xu, Long Chi, Feng Ge, Hong Luan, Tian Xi, Gu Chen, Gua Su, Fei Lian, Po Sui, Hua Gai, Xian Chi, Tian De, Yue De, Tian Cai, Tian Shou, San Tai, Ba Zuo, En Guang, Tian Gui

 

III. Stars in 3rd grade: thirty stars

Bo Shi, Li Shi, Qing Long, Xiao Hao, Jiang Jun, Zou Shu, Fei Lian, Xi Shen, Bing Fu, Da Hao, Fu Bing, Quan Fu, Chang Sheng, Mu Yu, Guan Dai, Lin Guan, Di Wang, Shuai, Bing, Si, Mu, Jue, Tai, Yang, Jie Lu, Kong Wang, Xun Chong, Kong, Tian Shi, and Tian Shang

 

IV. Stars in 4th grade: seven stars

Jiang Xing, Pan An, Sui Yi, Hui Gai, Sui Jian, Long De, Tian De

 

V. Stars in 5th grade: seventeen stars

Xi Shen, Jie Sha, Zai Sha, Tian Sha, Zhi Bei, Xian Chi, Yue Sha, Wang Sha, Hui Qi, Sang Men, Guan Suo, Guan Fu, Siao Hao, Da Hao, Bai Hu, Diao Ke, and Bing Fu.

Back
 
SUPERFATE - Fortune Teller
Username:
Password:
| Sign up | Buy Points |
Organic Magnet磁石系列产品
磁石的内部含有五种稀有元素,依据不同的用法(项链、手炼、能量棒、杯垫等),让其磁力线的强度正好穿透并覆盖特定部位。能帮助吸氧、提升负电位、健全细胞的DNA...
‧ (测字)全部题目只要29点
‧ 超值专区全部题目只要9点
‧ 网友独享8题好康免费算!
‧ 会员独享30题免费算!
‧ (双人)爱情全部题目139点
‧ When is my romance seasons?
‧ How rich will I be in my life?
‧ How many children will I have?
‧ When will I have my own house?
‧ What is the age difference of my wife?
Copyright Superfate. All rights reserved. Email:service@superfate.com
Service line: Taiwan +886(0)2 87872887 Hong Kong +852 69479145 China +86 13910379145